We are becoming a separate company

In April 2019, Electricity Transmission is becoming a separate company within the National Grid Group. Find out more about what this change will mean.
Live

New Essential Infrastructure

North Wales Connection / Cysylltiad Gogledd Cymru

Wales / Cymru

Cliciwch yma i weld yr wybodaeth hon yn Gymraeg / Click here to view this information in Welsh

 

The North Wales Connection is a proposed second connection for the Wylfa Newydd nuclear power station on Anglesey.

There is an existing line across Anglesey and north Gwynedd, but we need an additional, new connection to get the amount of power generated by the new station to the homes and businesses that need it.

The new connection is a crucial part of providing reliable low carbon power and unlocking the investment the new power station will bring to North Wales.

We’re currently working on a final design, having listened to the views of residents, specialist bodies and elected representatives and taken these into account whenever we can.  When we have a final design ready we will make our application for consent to the Planning Inspectorate, and will let communities know when this happens.


Ail gysylltiad arfaethedig ar gyfer atomfa Wylfa Newydd ar Ynys Môn yw Cysylltiad Gogledd Cymru.

Mae llinell yn rhedeg eisoes ar draws Ynys Môn a gogledd Gwynedd, ond mae arnom angen cysylltiad newydd, ychwanegol, i gael yr holl bŵer a gynhyrchir gan yr atomfa newydd i’r cartrefi a’r busnesau lle mae ei angen.
Mae’r cysylltiad newydd yn hanfodol er mwyn cyflenwi trydan dibynadwy, carbon isel a dat-gloi’r buddsoddiad a ddaw i’r gogledd yn sgil yr atomfa newydd.

Rydym wrthi’n gweithio ar gynllun terfynol, ar ôl gwrando ar farn trigolion, cyrff arbenigol a chynrychiolwyr etholedig a chymryd y rhain i ystyriaeth lle bo modd. Pan fydd y cynllun terfynol yn barod, fe wnawn ein cais am ganiatâd i’r Arolygiaeth Gynllunio, a byddwn yn rhoi gwybod i’r cymunedau pan fydd hyn yn digwydd.