We are becoming a separate company

In April 2019, Electricity Transmission is becoming a separate company within the National Grid Group. Find out more about what this change will mean.
Live

New Essential Infrastructure

Walham to Cilfynydd / Walham i Cilfynydd

Wales / Cymru

Cliciwch yma i weld yr wybodaeth hon yn Gymraeg / Click here to view this information in Welsh

 

We’ll shortly be refurbishing the overhead power lines between Walham and Cilfynydd, view our interactive map.

 

Project description

Our job is to maintain the overhead power lines so the electricity network is kept in good working order. This ensures that everyone has the power they need on demand and that safety standards are upheld. 

We’re investing in the maintenance of equipment which is due for refurbishment. Our work will include replacing the steel components on some of the pylons and repainting some of the towers along the line.

Road Closures

Unfortunately, we’ll need to close some sections of road for a short time so that we can safely access power lines. Our map above shows the road closures in more detail. Please click on the closure routes for dates. We’ll keep residents up-to-date on the progress of the work and any dates that the local road network is due to be affected.

You can sign up to be alerted to any works affecting the roads in your area via roadworks.org

Work schedule

There will be three stages to our project:

Stage One: Preparation work – May 2017 to March 2018

 • Survey and exploratory work at the base of pylons;
 • Construction of temporary access gates, stone pathways and erection of scaffolds;
 • Safe removal of bird nests when wildlife is not present and vegetation clearance for access to the pylons.

Stage Two: Refurbishment begins – March 2018

 • Work will begin on sections of the 75km line. Engineers will replace wire and equipment, inspect pylon foundations, replace damaged or worn steel-work and paint the structures, where needed.
 • Partial replacement of two towers.

Stage Three: Project end – February 2019

 • Once all the work is complete, any fencing and scaffolding will be removed and we’ll leave any areas affected by our work clean and tidy. Tree re-planting will be carried out as part of the reinstatement of the working areas.

Newsletter

To keep up-to-date with the latest information about the project, please sign up to our monthly newsletter.

We’d appreciate your feedback and invite you to complete our online survey.


Cyn bo hir, byddwn yn adnewyddu'r llinellau pŵer uwchben rhwng Walham a Cilfynydd,  Edrychwch ar ein  map rhyngweithiol.

 

Disgrifiad o'r prosiect

Ein gwaith ni ydy cynnal a chadw’r llinellau pŵer uwchben er mwyn sicrhau bod y rhwydwaith trydan yn gweithio’n iawn. Mae hyn yn sicrhau bod gan bawb y pŵer sydd ei angen arnyn nhw yn ôl y galw, a bod safonau diogelwch yn cael eu cynnal. 

Rydym yn buddsoddi yn y gwaith o gynnal a chadw offer sy’n barod i gael ei adnewyddu. Bydd ein gwaith yn cynnwys newid y cydrannau dur ar rai o’r peilonau ac ailbeintio rhai o’r tyrau ar hyd y llinell.

Ffordd Cau

Yn anffodus, bydd angen i ni gau rhai rhannau o ffyrdd am gyfnod byr er mwyn gallu mynd at y llinellau pŵer yn ddiogel. Mae ein map uchod yn dangos yn fanylach pa ffyrdd fydd yn cael eu cau. Cliciwch ar y llwybrau a fydd ar gau, er mwyn gweld y dyddiadau. Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r trigolion am y gwaith wrth iddo ddatblygu, ac yn dweud ar ba ddyddiadau y bydd yn effeithio ar y rhwydwaith ffyrdd lleol.

Gallwch gofrestru yn roadworks.org i gael gwybod am unrhyw waith a fydd yn effeithio ar y ffyrdd yn eich ardal chi.

Amserlen y gwaith

Bydd tri cham i’n prosiect:

Cam Un: Gwaith paratoi – rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2018

 • Gwaith arolygu ac archwilio ar waelod y peilonau;
 • Adeiladau adwyon mynediad dros dro, llwybrau cerrig a chodi sgaffaldiau;
 • Symud nythod adar yn ddiogel pan nad oes bywyd gwyllt yn bresennol a chlirio llystyfiant i gael mynediad i’r peilonau.

Cam Dau: Cychwyn ar y gwaith adnewyddu – mis Mawrth 2018

 • Bydd gwaith yn cychwyn ar rannau o’r llinell 75km. Bydd peirianwyr yn newid y gwifrau a’r offer, yn archwilio sylfeini’r peilonau, yn newid gwaith dur sydd wedi treulio neu wedi’i ddifrodi ac yn peintio'r strwythurau, lle bydd angen.
 • Newid dau dŵr yn rhannol.

Cam Tri: Diwedd y prosiect – mis Chwefror 2019

 • Pan fydd y gwaith i gyd wedi’i gwblhau, bydd unrhyw ffensys a sgaffaldiau’n cael eu tynnu i lawr a byddwn yn sicrhau bod unrhyw lefydd mae ein gwaith ni wedi effeithio arnyn nhw yn cael eu gadael yn lân ac yn daclus. Bydd coed yn cael eu hailblannu fel rhan o'r gwaith o adfer yr ardaloedd gweithio.

Cylchlythyr

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr misol.

Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth ac rydyn ni’n eich gwahodd i lenwi ein harolwg ar-lein.